Statut

STATUT FUNDACJI

PROCES POSTACI

I. POWSTANIE FUNDACJI

 1. Fundacja Proces Postaci zwana dalej – „Fundacją”, została ustanowiona przez Macieja Kowalczyka zwanego dalej – „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Karolinę Habaj w kancelarii notarialnej przy ul. Kościuszki 108A, lok. 15, dnia 08.01.2021 r.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną oraz działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności: ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku oraz niniejszego statutu.
 3. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
 4. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza jej granicami.
 5. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury.
 6. Fundacja została powołana na czas nieokreślony.

II.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej.
 2. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
 3. Fundacja może zatrudniać pracowników i angażować wolontariuszy.
 4. Fundacja może używać nazwy skróconej: „Proces Postaci”.
 5. Fundacja używa pieczęci z nazwą lub nazwą skróconą Fundacji oraz jej danymi identyfikacyjnymi.
 6. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo), oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.
 7. Fundacja może być członkiem i uczestniczyć w pracach innych organizacji krajowych i międzynarodowych o tym samym lub podobnym profilu działania.
 8. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundacje lub dla samej Fundacji.

III. CELE FUNDACJI

 1. Rozwój społeczny i osobisty człowieka w oparciu o sztukę i pedagogikę teatru.
 2. Wzmacnianie i animacja lokalnej kultury społecznej.
 3. Inicjowanie interdyscyplinarnych i międzypokoleniowych działań twórczych.
 4. Wspieranie artystycznych poszukiwań i wolności twórczej.
 5. Działania na rzecz swobodnego dostępu do sztuki i edukacji kulturalnej.
 6. Działania na rzecz promocji i upowszechniania kultury oraz wspierania jej przez inne sfery życia społecznego i gospodarczego.
 7. Poszerzanie społecznej świadomości kulturowej, obywatelskiej i narodowej.
 8. Promowanie miasta Wrocław i regionu dolnośląskiego poprzez działania kreatywne.
 9. Animacja, tworzenie, prowadzenie lub współprowadzenie teatru, centrum kultury lub innego miejsca z przestrzenią dedykowaną działalności społeczno-kulturalnej.
 10. Propagowanie i wspieranie działań na rzecz promocji zdrowia, ochrony przyrody, praw człowieka i praw zwierząt.

IV. SPOSOBY REALIZACJI CELÓW FUNDACJI

 1. Działalność odpłatna fundacji:

a) Organizowanie i prowadzenie projektów w obszarze edukacji kulturalnej.

b) Tworzenie cykli i programów pedagogiczno-teatralnych.

c) Realizacja, promocja i eksploatacja spektakli teatralnych oraz akcji performatywnych.

d) Produkcja muzyki, obrazów, filmów, oraz dzieł w obszarze tzw. nowych mediów.

e) Organizowanie i prowadzenie wydarzeń artystycznych, warsztatów, wykładów, szkoleń, spotkań, konferencji, koncertów, wystaw, paneli dyskusyjnych, pokazów, obozów, biesiad, konkursów, festiwali itp.

f) Podejmowanie współpracy ze szkołami, uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi.

g) Prowadzenie i wspieranie badań naukowych.

h) Prowadzenie działalności informacyjnej, naukowej i wydawniczej zgodnej z celami fundacji.

i) Świadczenie pomocy organizacyjnej osobom i jednostkom podejmującym i prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji.

2. Działalność nieodpłatna fundacji:

a) Organizowanie i prowadzenie projektów w obszarze edukacji kulturalnej.

b) Tworzenie cykli i programów pedagogiczno-teatralnych.

c) Realizacja, promocja i eksploatacja spektakli teatralnych oraz akcji performatywnych.

d) Produkcja muzyki, obrazów, filmów oraz dzieł w obszarze tzw. nowych mediów.

e) Organizowanie i prowadzenie wydarzeń artystycznych, warsztatów, wykładów, szkoleń, spotkań, konferencji, koncertów, wystaw, paneli dyskusyjnych, pokazów, obozów, biesiad, konkursów, festiwali itp.

f) Podejmowanie współpracy ze szkołami, uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi.

g) Prowadzenie i wspieranie badań naukowych.

h) Prowadzenie działalności informacyjnej, naukowej i wydawniczej zgodnej z celami fundacji.

i) Świadczenie pomocy organizacyjnej osobom i jednostkom podejmującym i prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji.

j) Zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie wszelkich inicjatyw, zgodnych z celami Fundacji.

k) Skupianie wokół celów Fundacji osób i instytucji wspierających działania Fundacji.

V. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

1.Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski o wartości 500 złotych.

2. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację w toku jej działania.

3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie działalności pochodzą w szczególności z:

 • darowizn, spadków i zapisów,
 • dotacji od organów administracji publicznej oraz innych osób prawnych,
 • odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 • działalności odpłatnej pożytku publicznego.

6. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec rodzaj działalności Fundacji, na który środki te będą przeznaczone. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku i zwrócić darczyńcy przekazane przez niego środki.

7. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy

VI. ZARZĄD FUNDACJI

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Pierwszy skład Zarządu Fundacji powoływany jest przez Fundatora.
 3. Kolejni członkowie Zarządu Fundacji wyłaniani są na zasadzie kooptacji uchwałą Zarządu.
 4. Zarząd Fundacji składa się z od 1 do 5 członków powoływanych na czas nieokreślony.
 5. Zarząd podejmuje uchwały w trakcie posiedzenia Zarządu, które odbywa się w miarę potrzeb po wcześniejszym ustaleniu czasu i miejsca.
 6. Zarząd może podejmować uchwały w trybie obiegowym, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 7. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, przy czym głosy nieobecnych członków Zarządu traktowane są, jako wstrzymujące się. W przypadku równości głosów, głos Prezesa Zarządu liczy się podwójnie.
 8. Pozbawienie członkostwa w Zarządzie może nastąpić w wyniku jednogłośnej uchwały podjętej przez pozostałych członków Zarządu.
 9. Członkostwo w Zarządzie ustaje w pisemnej rezygnacji bądź z chwilą śmierci członka Zarządu.
 10. Każdy członek Zarządu jednoosobowo stanowi reprezentację Fundacji i może samodzielnie składać oświadczenia woli w jej imieniu.
 11. Zarząd realizuje cele i wyznacza kierunki działań Fundacji.
 12. Zarząd operuje majątkiem Fundacji.
 13. Zarząd opracowuje i składa sprawozdania w imieniu Fundacji.
 14. Zarząd może zatrudniać pracowników do prowadzenia spraw Fundacji.
 15. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za swoją pracę na rzecz Fundacji.

VII. STATUT FUNDACJI

 1. Fundator sporządza i uchwala pierwotny statut fundacji.
 2. Statut może być zmieniony przez Zarząd Fundacji w drodze uchwały podjętej jednogłośnie.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Decyzję o połączeniu z inną Fundacją podejmuje Zarząd w drodze uchwały podjętej jednogłośnie.
 3. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 4. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.
 5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w kraju lub zagranicą innych fundacji lub stowarzyszeń o zbliżonych celach.
 6. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu.

FUNDATOR

Maciej Kowalczyk

(uchwalono 08.01.2021 r.)

%d blogerów lubi to: